Size bir telefon kadar yakınız
0 (850) 888 53 21
Dil Seçin
tr

Apartman ve Site Yönetimi

– Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
– İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsili
– Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
– Site personelinin özlük hakları ile ücretlerinin ödenmesi
– Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
– Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda ve internet ortamında duyurulması
– Denetim kuruluna faaliyet ve mali raporların sunulması
– Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
– Resmi defterlerin yıl sonunda yönetim kuruluna ibrası.
– Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen
kat maliklerine karşı icra takibi yapılması ve dava açılması ,
– Gerekli hallerde YÖNETİM PLANININ, KAT MÜLKİYETİ KANUNU ile ilgili yasalara uygun hale getirilmesi

– Site ve apartman genel kurul toplantılarının ve bu toplantıda
alınacak kararların hukuka uygunluğunun sağlanması
– Firmalarla ve 3. Şahıslarla yapılacak sözleşmelerle doğabilecek
ihtilafların minimum düzeye çekilmesinin temini